VeloNet Praha Rental Agreement & Waiver

VeloNet - Obchodní podmínky

Poslední aktualizace: 1.8.2016

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Velonet ČR, s.r.o., IČ:047 05 874, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252419 („Společnost“) a zákazníkem („Zákazník“) registrovaným do programu VeloNet, tj. programu sdílení jízdních kol pro Prahu ve zkušebním provozu („Program“).

 2. Společnost v rámci Programu pronajímá jízdní kola Zákazníkům a poskytuje další služby s tím související za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách a na internetových stránkách Společnosti http://www.velonet.cz/.

 3. Důležité: Prostudujte si pozorně tyto obchodní podmínky a ujistěte se, že jim rozumíte ještě před jejich akceptací. Výslovně upozorňujeme zejména na ustanovení článku III.

II. PODMÍNKY UČASTI V PROGRAMU

 1. Jízdní kola pronajatá Zákazníkovi v rámci Programu („ Jízdní kola") nesmí být užita:
 • a) osobou mladší osmnácti let;
 • b) osobou vážící více než 124 kg;
 • c) osobou trpící duševní poruchou nebo tělesným postižením znemožňujícím bezpečné užívání Jízdního kola;
 • d) osobou, která je pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce;
 • e) k převozu další osoby nebo osob (zejména dětí);
 • f) mimo území statutárního města Prahy (po dobu zkušebního provozu se uplatní další omezení);
 • g) pokud je Jízdní kolo jakkoli poškozeno nebo se zdá, že je poškozeno;
 • h) k závodům, kaskadérským nebo jiným trikům, ke skákání nebo k jízdě v terénu;
 • i) k obchodním nebo jiným podnikatelským účelům;
 • j) pokud je košík na Jízdním kole přeplněn nebo jsou v něm umístěny předměty o hmotnosti vyšší než 9 kg;a
 • k) za nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek, zejména při krupobití, mlze, silném dešti, sněžení, větru, bouřce a náledí.
 1. Zákazník je povinen chránit Jízdní kolo před ztrátou, odcizením, zničením nebo poškozením.
 2. V případě ponechání Jízdního kola bez dozoru je Zákazník povinen Jízdní kolo uzamknout, popřípadě jej jinak vhodně zabezpečit proti odcizení.
 3. Zákazník je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku nebo zdraví.
 4. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti jakékoli poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu Jízdního kola.
 5. Zákazník se zavazuje uhradit Společnosti poplatek za pronájem Jízdního kola podle skutečné doby pronájmu Jízdního kola, jakož i poplatek za poskytnutí dalších služeb souvisejících s pronájmem Jízdního kola Společností, a to v souladu s ceníkem uvedeným na internetových stránkách Společnosti http://www.velonet.cz/#memberships.
 6. V případě poškození, zničení, odcizení nebo ztráty Jízdního kola se Zákazník zavazuje nahradit veškerou škodu tím Společnosti vzniklou.
 7. Zákazník je povinen před užitím Jízdního zkontrolovat jeho stav a ujistit se, že je v technicky bezvadném a bezpečném stavu a je způsobilé k účasti v silničním provozu, tj. zejména zkontrolovat stav brzd, upevnění jednotlivých komponent, stav rámu, řídítek, sedadla, tlak vzduchu v pneumatikách a řádné fungování osvětlení.
 8. Zákazník není oprávněn odstranit, demontovat či jinak modifikovat jakékoli příslušenství nebo součást Jízdního kola, popřípadě provádět jiné úpravy Jízdního kola.
 9. Zákazník je povinen oznámit bez zbytečného odkladu výskyt všech závad, které na Jízdním kole během užívání nastanou a vyžadují opravu. Nesplnění této povinnosti zakládá odpovědnost Zákazníka za škodu, která v důsledku neodstranění závady vznikne.

III. OPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA A SPOLEČNOSTI

 1. Zákazník se účastní Programu zcela dobrovolně s plným vědomím toho, jaká rizika jízda na jízdních kolech a účast v silničním provozu přináší, tj. s vědomím toho, že jízda na jízdním kole může vést ke vzniku závažné újmy na majetku, zdraví a životě nejenom Zákazníka, ale i třetích osob.
 2. Zákazník přebírá veškerá rizika plynoucí z účasti na Programu, jakož i odpovědnost za posouzení toho, zda je fyzicky a mentálně způsobilý k účasti v Programu.
 3. Zákazník bere na vědomí, že Společnost nezajišťuje v rámci Programu pojištění proti újmě způsobeném v souvislosti s Programem.
 4. Společnost v žádném případě neodpovídá za:
 • a) rizika související s užitím Jízdního kola a s účastí Zákazníka v silničním provozu;
 • b) újmu způsobenou porušením smluvní nebo zákonné povinnosti Zákazníka;
 • c) újmu způsobenou užitím Jízdního kola nevhodným nebo neoprávněným způsobem a v rozporu s pravidly stanovenými těmito obchodními podmínkami; a
 • d) újmu způsobenou jízdou na Jízdní kole bez použití ochranné přilby.
 1. Společnost rovněž v žádném případě neodpovídá za nepředvídatelné ztráty a škody, jakož ani za nepřímé, nahodilé škody nebo za ušlý zisk. Ztráty a škody jsou předvídatelné, pokud jsou zřejmým důsledkem nedodržení povinnosti Společnosti nebo pokud byly předvídány v okamžiku registrace Zákazníka do Programu.
 2. Maximální celková odpovědnost Společnosti podle těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi a s Programem je za všech okolností omezena do výše poplatků, které Zákazník Společnosti za účast v Programu uhradil. Společnost nevylučuje ani neomezuje svou odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným zaviněným jednáním Společnosti a jakékoli jiné skutečnosti, za které podle platného práva nelze odpovědnost vyloučit ani omezit.

IV. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Informace o Zákazníkovi předané v rámci Programu jsou Společností zpracovávány v souladu s platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („ZOOU“). Společnost je správcem osobních údajů. Údaje získané od Zákazníka (tj. Zákazníkovy identifikační a kontaktní údaje a informace vztahující se k účasti v Programu - např. e-mailová adresa, telefonní číslo a číslo platební karty k úhradě poplatku za pronájem Jízdního kola a za poskytnutí dalších souvisejících služeb apod.) užívá výhradně pro realizaci jejího smluvního vztahu se Zákazníkem, tj. účasti Zákazníka v Programu. Toto zpracování je nezbytné pro účast zákazníka v Programu. V případě, že Zákazník s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nemůže se stát účastníkem Programu.

 2. Pro zpracování vymezené v čl. IV. odst. 1 společnost využívá služeb dalšího subjektu, zpracovatele, kterým je Social bicycles Inc.

 3. Společnost osobní údaje Zákazníka předá dalším subjektům jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k údajům (orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu jejích práv.

 4. Zákazník má veškerá práva mu přiznaná ZOOU, zejména práva podle § 12 a § 21 ZOOU. Zákazník má především právo být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě Společnost zpracovává, pro jaký účel, o povaze automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů. V případě, že Zákazník zjistí nebo se domnívá, že Společnost provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Zákazník požádat Společnost o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

V. ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Společnost i Zákazník jsou oprávněni jednostranně ukončit účast Zákazníka v Programu bez uvedení důvodu doručením písemného oznámení o ukončení jejich účasti na Programu druhé straně.

 2. Právní vztah upravený těmito obchodními podmínkami se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Velonet ČR, s .r.o.

VeloNet Rental Agreement & Waiver

VeloNet – Trade Terms

Last update: 1.8.2016

I. INTRODUCTORY PROVISIONS

 1. These trade terms govern the mutual rights and obligations between the company Velonet ČR s.r.o., ID: 047 05 874, headquartered at Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, section C, insert 252419 (hereinafter the “Company”) and the Customer (hereinafter the “Customer”) registered in the Program Velonet, i.e. the sharing bicycles Program for Prague in the trial operation (hereinafter the “Program”).

 2. Under the Program, the Company rents bicycles for Customers and provides other related services as provided in these Trade Terms and on the Company's website http://www.velonet.cz/#memberships.

 3. Important: Read up carefully these trade terms and make sure that you understand them before their acceptance. Please, pay attention especially to the provisions of the Article III.

II. TERMS OF PARTICIPATION IN THE PROGRAM

 1. Bicycles rented by the Customer within the Program (hereinafter the “Bicycles”) must not be used:
 • a) by a person under eighteen years of age;
 • b) by a person weighing more than 124 kg;
 • c) by a person suffering from a mental or physical disability preventing the safe use of the bicycle;
 • d) by a person that is under the influence of alcohol, drugs, medicines or other substances that can cause a reduced alertness and response ability;
 • e) for the transport of another person or persons (particularly children);
 • f) outside the Statutory City of Prague (further restrictions will be applied during the trial operation);
 • g) if a bicycle is damaged or appears to be damaged;
 • h) for racing, stunt or other tricks, for jumping or driving on rough terrain;
 • i) for business purposes;
 • j) if the basket on a bicycle is overloaded or contains objects weighing more than 9 kg;
 • k) under adverse climatic and weather conditions, particularly during hail, fog, heavy rain, snow, wind and ice storm.
 1. The Customer shall be obliged to protect the bicycle against loss, theft, destruction or damage.
 2. In the case of leaving the bicycle unattended, the Customer shall be obliged to lock or otherwise suitably secure the bicycle against theft.
 3. The Customer shall be obligated to comply with all applicable regulations, particularly with the road traffic rules, and act so as to avoid damage to property or health.
 4. The Customer shall be obliged to promptly notify the Company of any damage, destruction, loss or theft of a bicycle.
 5. The Customer undertakes to pay the Company a fee for renting a bicycle according to the real time of renting a bicycle, as well as the fee for the provision of other services related to renting bicycles by the Company in accordance with the prices listed on the Company´s website http://www.velonet.cz/#memberships.
 6. The Customer undertakes to compensate the Company all losses incurred in the case of damage, destruction, loss or theft of a bicycle. The Customer acknowledges that an estimated amount of damage in the case of destruction, loss or theft of a bicycle is CZK 60.000, - .
 7. Before using the bicycle, the Customer shall be obliged to check its condition, i.e. in particular, the condition of brakes, fixation of individual components, condition of the frame, handlebars and seat, tire pressure and proper functioning of lighting and make sure that it is technically faultless, in safe condition and eligible to use in the road traffic.
 8. The Customer shall not be entitled to remove, disassemble or otherwise modify any accessory or component of a bicycle, or make any modifications to the bicycle.
 9. The Customer shall be obliged to notify without any undue delay the occurrence of any defects on the bicycle during its use that require repair. A failure to comply with this obligation establishes the liability of the Customer for damages resulting from non- removal of a fault incurred.

III. LIABILITY OF CUSTOMER AND COMPANY

 1. The Customer participates in the Program entirely voluntarily with full knowledge of the risks of bicycle riding and road traffic participating, i.e. with the knowledge that riding a bicycle can lead to serious damage to property, health and life of not only the Customer, but also of third parties.
 2. The Customer assumes all risks arising from participation in the Program as well as the responsibility for assessing whether he/she is physically and mentally fit to participate in the Program.
 3. The Customer acknowledges that the Company does not provide the insurance against injury caused in connection with the Program.
 4. The Company shall be in any event liable for:
 5. a) risks associated with the use of the bicycle and with the participation of the Customer in road traffic;
 6. b) any harm caused by the breach of contractual or legal obligations by the Customer;
 7. c) any harm caused by improper or unauthorized use of the bicycle and contrary to the rules laid down by these Trade Terms; and
 8. d) any harm incurred as a result of riding bicycle without a helmet.
 9. The Company shall also be in no event be liable for unforeseen damages and losses and for any indirect and incidental damages or profits lost. Losses and damages are predictable provided that they are an obvious consequence of non-compliance with the obligations by the Company or if foreseen at the time of registration of the Customer in the Program.
 10. The maximum total liability of the Company under these Trade Terms or in connection therewith and with the Program shall in all circumstances be limited to the amount of fees paid by the Customer to the Company for the participation in the Program. The Company shall not exclude or limit its liability for a damage caused by a wilful conduct of the Company and for any other matters, where the liability shall not be excluded or limited under the applicable law.

IV. PERSONAL DATA

 1. Information about the Customer submitted within the Program are processed by the Company in accordance with the valid legislation of the Czech Republic, particularly with the Act no. 101/2000 Coll. on personal data protection as amended (“Personal Data Protection Law”). The company is an administrator of personal data. Data collected from Customers (i.e. Customer identification and contact data and information related to the participation in the Program, such as E-mail address, telephone number and credit card number for payment of the fee for renting a bicycle and for providing other related services etc.) are used by the Company solely for the fulfilment of its contractual relationship with the Customer, i.e. the Customer´s participation in the Program. This processing is necessary for the Customer's participation in the Program. Unless the Customer disagree to provide its data for this purpose, it cannot become a participant in the program.
 2. For the processing as defined in Article. IV. paragraph. 1, the company uses the services of another entity, the processor, which is the Social bicycles Inc.
 3. The Company may transmit the Customer´s personal data to other entities only in the case of a legitimate reason for accessing the data (criminal justice, other supervisory authorities with legal authority for access to information), or if necessary to protect its rights.
 4. The Customer has all the rights accorded by the Personal Data Protection Law, especially the rights in accordance with § 12 and § 21 of the PDPL. The Customer has especially a right to be informed on request, which personal data about him/her and for what purpose are processed by the Company as well as about the nature of the automated data processing and its recipients. If the Customer finds out or believes that the Company carries out processing of personal data that is inconsistent with the protection of his/her private and personal life or in violation of the law, especially if these personal data are inaccurate with regard to the purpose of their processing, the Customer shall be entitled to ask the Company for clarification and/or remedy of the resulting situation, i.e. blocking, correction, supplementing or liquidation of personal data.

V. FINAL PROVISIONS

 1. The Company and the Customer shall be entitled to unilaterally terminate the Customer's participation in the Program without giving a reason by a written notice of termination of participation in the Program by either Party to the other Party.
 2. Legal relations laid down by these Trade Terms shall be governed by the Czech law, especially by the Act no. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended.

Velonet ČR, s .r.o.