VeloNet Brno Rental Agreement & Waiver

VeloNet - Obchodní podmínky

Poslední aktualizace: 25.5.2018

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Velonet ČR, s.r.o., IČ:047 05 874, se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252419 („Společnost“) a zákazníkem („Zákazník“) registrovaným do programu VeloNet, tj. programu sdílení jízdních kol pro Brno ve zkušebním provozu („Program“).

 2. Společnost v rámci Programu pronajímá jízdní kola Zákazníkům a poskytuje další služby s tím související za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách a na internetových stránkách Společnosti http://www.velonet.cz/.

 3. Důležité: Prostudujte si pozorně tyto obchodní podmínky a ujistěte se, že jim rozumíte ještě před jejich akceptací. Výslovně upozorňujeme zejména na ustanovení článku III.

II. PODMÍNKY UČASTI V PROGRAMU

 1. Jízdní kola pronajatá Zákazníkovi v rámci Programu („ Jízdní kola") nesmí být užita: o a) osobou mladší osmnácti let; o b) osobou vážící více než 124 kg; o c) osobou trpící duševní poruchou nebo tělesným postižením znemožňujícím bezpečné užívání Jízdního kola; o d) osobou, která je pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce; o e) k převozu další osoby nebo osob (zejména dětí); o f) mimo území statutárního města Brna (po dobu zkušebního provozu se uplatní další omezení); o g) pokud je Jízdní kolo jakkoli poškozeno nebo se zdá, že je poškozeno; o h) k závodům, kaskadérským nebo jiným trikům, ke skákání nebo k jízdě v terénu; o i) k obchodním nebo jiným podnikatelským účelům; o j) pokud je košík na Jízdním kole přeplněn nebo jsou v něm umístěny předměty o hmotnosti vyšší než 9 kg;a o k) za nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek, zejména při krupobití, mlze, silném dešti, sněžení, větru, bouřce a náledí.

 2. Zákazník je povinen chránit Jízdní kolo před ztrátou, odcizením, zničením nebo poškozením.

 3. V případě ponechání Jízdního kola bez dozoru je Zákazník povinen Jízdní kolo uzamknout, popřípadě jej jinak vhodně zabezpečit proti odcizení.

 4. Zákazník je povinen dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku nebo zdraví.

 5. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Společnosti jakékoli poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu Jízdního kola.

 6. Zákazník se zavazuje uhradit Společnosti poplatek za pronájem Jízdního kola podle skutečné doby pronájmu Jízdního kola, jakož i poplatek za poskytnutí dalších služeb souvisejících s pronájmem Jízdního kola Společností, a to v souladu s ceníkem uvedeným na internetových stránkách Společnosti http://www.velonet.cz/#memberships.

 7. V případě poškození, zničení, odcizení nebo ztráty Jízdního kola se Zákazník zavazuje nahradit veškerou škodu tím Společnosti vzniklou.

 8. Zákazník je povinen před užitím Jízdního zkontrolovat jeho stav a ujistit se, že je v technicky bezvadném a bezpečném stavu a je způsobilé k účasti v silničním provozu, tj. zejména zkontrolovat stav brzd, upevnění jednotlivých komponent, stav rámu, řídítek, sedadla, tlak vzduchu v pneumatikách a řádné fungování osvětlení.

 9. Zákazník není oprávněn odstranit, demontovat či jinak modifikovat jakékoli příslušenství nebo součást Jízdního kola, popřípadě provádět jiné úpravy Jízdního kola.

 10. Zákazník je povinen oznámit bez zbytečného odkladu výskyt všech závad, které na Jízdním kole během užívání nastanou a vyžadují opravu. Nesplnění této povinnosti zakládá odpovědnost Zákazníka za škodu, která v důsledku neodstranění závady vznikne.

III. OPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA A SPOLEČNOSTI

 1. Zákazník se účastní Programu zcela dobrovolně s plným vědomím toho, jaká rizika jízda na jízdních kolech a účast v silničním provozu přináší, tj. s vědomím toho, že jízda na jízdním kole může vést ke vzniku závažné újmy na majetku, zdraví a životě nejenom Zákazníka, ale i třetích osob.

 2. Zákazník přebírá veškerá rizika plynoucí z účasti na Programu, jakož i odpovědnost za posouzení toho, zda je fyzicky a mentálně způsobilý k účasti v Programu.

 3. Zákazník bere na vědomí, že Společnost nezajišťuje v rámci Programu pojištění proti újmě způsobeném v souvislosti s Programem.

 4. Společnost v žádném případě neodpovídá za:

o a) rizika související s užitím Jízdního kola a s účastí Zákazníka v silničním provozu; o b) újmu způsobenou porušením smluvní nebo zákonné povinnosti Zákazníka; o c) újmu způsobenou užitím Jízdního kola nevhodným nebo neoprávněným způsobem a v rozporu s pravidly stanovenými těmito obchodními podmínkami; a o d) újmu způsobenou jízdou na Jízdní kole bez použití ochranné přilby.

 1. Společnost rovněž v žádném případě neodpovídá za nepředvídatelné ztráty a škody, jakož ani za nepřímé, nahodilé škody nebo za ušlý zisk. Ztráty a škody jsou předvídatelné, pokud jsou zřejmým důsledkem nedodržení povinnosti Společnosti nebo pokud byly předvídány v okamžiku registrace Zákazníka do Programu.

 2. Maximální celková odpovědnost Společnosti podle těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi a s Programem je za všech okolností omezena do výše poplatků, které Zákazník Společnosti za účast v Programu uhradil. Společnost nevylučuje ani neomezuje svou odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným zaviněným jednáním Společnosti a jakékoli jiné skutečnosti, za které podle platného práva nelze odpovědnost vyloučit ani omezit.

IV. ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Společnost i Zákazník jsou oprávněni jednostranně ukončit účast Zákazníka v Programu bez uvedení důvodu doručením písemného oznámení o ukončení jejich účasti na Programu druhé straně.

 2. Právní vztah upravený těmito obchodními podmínkami se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Velonet ČR, s .r.o.